ارتباط آسان، با محصولات کابلان
آزمایشگاه
آزمایشگاه شرکت کابلان به عنوان مرجعی برای آزمون های مرتبط در بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی سیم و کابلهای تولید شده می باشد .
این آزمایشگاه با بکارگیری استانداردهای ASTM ,ISO,BS,IEC,TCI به عنوان یکی از بازوهای توانمند شرکت کابلان بوده ودر راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید.
آزمایشگاه کابلان با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت موارد ذیل را سر لوحه عملکرد خود قرار می دهد :
  1. به کار گیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیتهای مرتبط با آزمون
  2. ایجاد انگیزش و ارتقاء سطح مهارت و کارائی کارکنان از طریق آموزشهای سیستماتیک برنامه ریزی شده و مستمر
  3. توسعه دامنه فعالیتهای مرتبط با آزمون نمونه ها
  4. ارتباط مناسب با تامین کنندگان و پیمانکاران و مشتریان
  5. پیگیری به موقع و مناسب شکایات مشتریان